Welke begeleiding biedt RIBW AVV?

Onze cliënten zijn gewone mensen, van jong tot oud. Ze hebben allemaal een psychiatrische aandoening of psychosociaal probleem. We geven hen specialistische begeleiding bij het participeren in de maatschappij en het terugnemen van de regie over hun leven. Talenten benutten, zelfredzaamheid en de eigen kracht staan daarin centraal.      

Voor wie we werken

Al onze cliënten hebben met elkaar gemeen dat ze zelf de regie over hun leven willen voeren. Jongeren vanaf 16 jaar die nog niet thuis kunnen wonen, begeleiden we op weg naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Volwassenen bieden we specialistische begeleiding op alle relevante levensgebieden, zo kort als mogelijk, langer als dat nodig is. Ook begeleiden we speciale doelgroepen, zoals mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, autisme of korsakov. En we werken voor asielzoekers, dak- en thuislozen, ouderen met een verzorgingsbehoefte en ex-delinquenten.

Ons aanbod

Het aanbod van RIBW AVV bestaat uit:

  • Specialistische Ambulante Begeleiding: cliënten krijgen begeleiding thuis of in een woning die RIBW AVV voor hen huurt. Ze blijven zo veel mogelijk zelfstandig en bespreken hun situatie regelmatig met hun begeleider. Ook is RIBW AVV 24 uur per dag te bereiken. Daarnaast bieden we Housing First aan dak- en thuislozen. Voor mensen die de weg naar de juiste hulp niet weten te vinden is er zorgbemiddeling en uitgestroomde cliënten kunnen bij ons terecht voor nazorg.

  • Specialistische begeleiding binnen een beschermende woonsetting: RIBW AVV biedt beschermende woonvormen voor iedereen die (nog) niet in staat is om zelfstandig te wonen. Cliënten wonen er individueel of in een groep. De begeleiding is 24 uur per dag beschikbaar.
  • Kortdurend verblijf met specialistische begeleiding: specialistische, kortdurende begeleiding is er voor cliënten die snel specifieke begeleiding in hun situatie nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze een terugval hebben of om hun mantelzorger te ontlasten. Zij kunnen terecht in een logeerhuis. Daarnaast bieden we een opnamevoorkomende en -verkortende voorziening, deWaard, waar cliënten een combinatie van behandeling en begeleiding kunnen krijgen. Lees meer. 

  • Begeleiding bij werken, leren en meedoen: participatie – meedoen in de samenleving – is de sleutel tot succesvol herstel. Wat dat ‘meedoen’ precies betekent, is persoonlijk. Samen met de persoonlijk begeleider en mogelijk u als ketenpartner ontdekt de cliënt waar zijn kracht ligt. En hoe en met welke vormen van participatie we deze samen het beste kunnen ontwikkelen.

Matched care met de cliënt als regisseur

Al onze cliënten krijgen begeleiding volgens het principe van matched care. Dit betekent dat we de begeleiding afstemmen op specifieke kenmerken van de cliënt. Denk aan de ernst van de problematiek, mentale en sociale vaardigheden, omgevingsfactoren en wensen en behoeften. Cliënten krijgen generalistische begeleiding vanuit wijkteams en specialistische zorg van gespecialiseerde organisaties. Samen ondersteunen we cliënten om hun sterke kanten te ontdekken en te ontwikkelen om zo hun waardigheid, maatschappelijke rol en levenslust terug te winnen. Hun eigen herstelproces staat daarin centraal: ze bepalen in grote mate zelf welke begeleiding nodig is en hoe ze zich willen ontwikkelen. Waar nodig werken we samen met onze partners in de zorgketen, ieder vanuit zijn eigen kerncompetentie. Zo zijn we in staat om cliënten precies de zorg te bieden die ze nodig hebben. 

Persoonlijke doelen bereiken

Onze begeleiding is altijd gericht op het bereiken van haalbare, persoonlijke doelen. Met jongeren werken we hierbij competentiegericht, om ze voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk leven. Bij volwassen cliënten werken we volgens onze methodiek van Steunend Relationeel Handelen (SRH). Deze methode is gericht op herstel en het verbeteren van de levenskwaliteit. We houden daarbij altijd rekening met de psychische beperkingen van onze cliënten.