Flexibel meebewegen met ontwikkelingen in de zorg

Nederland is bezig met een heroriëntatie op het gebied van gezondheid, zorg en ondersteuning. Het gaat niet meer alleen over genezen en herstellen, maar ook over eigen regie en participatie. De rol van cliënten, zorgverleners, verzekeraars, zorgkantoren en gemeenten verandert daarmee fundamenteel. Dit heeft gevolgen voor de begeleiding die wij bieden en de manier waarop wij onze begeleiding organiseren. Hieronder staan de belangrijkste ontwikkelingen in de zorg op een rij.

Nieuwe wet- en regelgeving en decentralisatie van de zorg

Door de nieuwe wet- en regelgeving per 2015 is er veel gewijzigd in de zorg. Zo is de gemeente voor de Wmo en Jeugdwet de regisseur en financier geworden. Er is bovendien een nieuwe Participatiewet voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. RIBW AVV werkt flexibel samen met partners, elk vanuit zijn eigen kerncompetentie.

Meer eigen regie en zelfredzaamheid

De overheid wil op een andere manier voldoen aan de vraag naar geestelijke gezondheidszorg en deze waar mogelijk inperken. We zien:

  • Een verschuiving van professionele ondersteuning naar hulp in het eigen netwerk of het versterken van zelfhulp;
  • Meer ambulante ondersteuning in plaats van zorg in de behandelkliniek of een beschermde woonomgeving;
  • Het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van ggz-cliënten.

RIBW AVV en partners reageren hierop door in de zorgketen gelijktijdig samen aan het herstel van de cliënt te werken en niet meer opvolgend. Door deze samenwerking herstelt de cliënt eerder en beter. Aan dit herstel werkt de cliënt bij voorkeur in de eigen omgeving.

Participatie is nodig voor herstel

In het nieuwe overheidsbeleid ligt de nadruk op meedoen, participatie en herstel. Een deel van de mensen met een psychische aandoening kan in relatief korte tijd herstellen. Sommige mensen met langdurige, ernstige psychiatrische of psychosociale problematiek kunnen echter niet volledig herstellen. Zij zijn daardoor in meer of mindere mate blijvend op zorg aangewezen. Goede zorg moet voor hen beschikbaar blijven, om hen de kracht te geven mee te blijven doen. Het is realistisch om te beseffen dat er een grens zit aan de maakbaarheid van de samenleving en de maakbaarheid van de mens.

Meer ambulant begeleiden en minder begeleiden binnen beschermd wonen

Onze samenleving is steeds meer gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van cliënten. De komende jaren zet RIBW AVV beschermd wonen daarom in voor de specialistische begeleiding van cliënten met een complexe zorgvraag. De groep cliënten met een middelzware zorgvraag kan, indien nodig na een kort verblijf in een beschermende woonomgeving, gebruikmaken van de ambulante specialistische begeleiding in de thuissituatie. Wijkteams en gemeenten pakken de lichte en enkelvoudige zorgvragen op.

Zorgkosten omlaag, transparantie omhoog

Door de aanhoudende stijging van de zorgkosten neemt de druk op zorgbudgetten bij financiers van zorg verder toe. Om de zorg beter en betaalbaarder te maken, leggen zij de nadruk op transparantie en verantwoording van zorg. Ze kijken kritisch naar behandel- en begeleidingsresultaten en verwachten van zorginstellingen dat zij rapporteren op voorgeschreven kwaliteitsindicatoren. Daarmee wordt inzichtelijk wat goede en minder goede zorg is. Daar kunnen de financiers beter sturen en inkopen.

Invloed van ICT en domotica

In de zorg zien we steeds meer praktische ICT-toepassingen. Mobiele ondersteuning faciliteert steeds beter ambulant werken binnen de zorg. Daarnaast zorgen ICT-toepassingen zoals e-health, cliëntportals, zelfzorgprogramma’s, zorgverlening op afstand door beeldbellen en domotica ervoor dat we de zorg nog slimmer kunnen organiseren. We kunnen de cliënt zo nog beter ondersteunen om meer de regie te nemen over zijn eigen herstelproces. In samenwerking met onze partners willen we ons zorgaanbod blijven ontwikkelen en optimaal laten aansluiten op de herstelbehoefte van cliënten.