Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de algemene zaken binnen RIBW AVV, op het handelen van de Raad van Bestuur (RvB) en op het, door de RvB gevoerde, beleid. De RvT treedt namens de stichting als werkgever van de leden van de RvB op, adviseert de RvB en functioneert als klankbord voor de RvB. Bij de vervulling van zijn taak richt de RvT zich naar het organisatiebelang in relatie tot het maatschappelijk belang.

Een delegatie van de RvT neemt jaarlijks deel aan de ‘artikel 24 vergadering’, de vergadering van de RvB en Ondernemingsraad waarin de grote lijnen van de organisatie besproken worden. Minstens eenmaal per jaar sluit een RvT-lid aan bij een vergadering van de Cliëntenraad. Dit is meestal degene die door de Cliëntenraad via een bindende voordracht is benoemd tot RvT-lid. In de statuten van RIBW AVV is dit recht van de Cliëntenraad opgenomen.

De RvT werkt volgens de Zorgbrede Governancecode en hanteert het principe ‘pas toe of leg uit’. De RvT betrekt ook de actuele ontwikkelingen van governance in haar manier van handelen.

De RvT stelt drie waarden uit het programma Goed Toezicht van de NVTZ (Nederlandse Vereniging Toezichthouders in de Zorg) centraal:  

 • Begin goed voorbereid aan de taak van toezichthouder
 • Wees open over waar de RvT mee bezig is
 • Blijf ontwikkelen en reflecteren

Samenstelling
In de huidige Raad van Toezicht zitten: 

 • A.W. de Geus                
  Voorzitter Raad van Toezicht
  Voorzitter remuneratiecommissie
 • D.W. ten Brinke
  Lid remuneratiecommissie
  Lid auditcommissie
 • H. Otte                           
  Voorzitter auditcommissie
 • B. Pluut
  Lid commissie kwaliteit en veiligheid
 • J.C. Walraven                
  Voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid

Commissies
De raad heeft drie vaste commissies: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de commissie ‘kwaliteit en veiligheid’.

Auditcommissie
De auditcommissie adviseert en assisteert de RvT en heeft als belangrijkste taak om toezicht te houden op financiële aangelegenheden en om de financiële verantwoording meer diepgang te geven. Daarnaast houdt de auditcommissie toezicht op het uitdragen van de juiste 'beheerscultuur' door de RvB en het communiceren van het belang van interne beheersing en risicomanagement. Ook ziet de auditcommissie erop toe dat de RvB zorgdraagt dat het verantwoordelijke management inzicht heeft in zijn taken en verantwoordelijkheden (als onderdeel van de totale governancestructuur). Verder analyseert en beoordeelt de auditcommissie het proces waarmee RIBW AVV de naleving van de voor haar relevante wetten en regelgeving bewaakt.

De auditcommissie bespreekt met de RvB de belangrijkste risico's en de wijze waarop deze door de organisatie worden beheerst. Hierbij zal de auditcommissie ook de mening vragen van onder andere de externe accountant. Met betrekking tot de financiële verslaglegging voert de auditcommissie verschillende werkzaamheden uit zoals het toezicht houden op het beheer van het systeem en de integriteit van de financiële informatieverschaffing en de bespreking van de tussentijdse- en jaarcijfers.

Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie richt zich op het opstellen van selectiecriteria en een benoemingsprocedure inzake de RvB, het doen van voorstellen voor benoeming c.q. herbenoeming van de RvB en het voorbereiden van de functionerings-/beoordelingsgesprekken met de RvB. De remuneratiecommissie heeft daarnaast de taak om de RvT voorstellen te doen over het bezoldigingsbeleid en het totale beloningspakket van individuele bestuurders rekening houdend met de WNT. Ook draagt de remuneratiecommissie zorg voor het bewaken van het profiel van de RvT, het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedure inzake de leden van de RvT, het doen van voorstellen voor benoemingen c.q. herbenoemingen van leden van de RvT alsmede het voorbereiden van de zelfevaluatie van de RvT. Tot slot houdt de remuneratiecommissie toezicht op de naleving van de governance code en in het verlengde hiervan wordt de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvT voorbereid.  

Commissie kwaliteit en veiligheid
Het doel van deze commissie is de RvT te ondersteunen en te adviseren bij haar toezicht op de kwaliteit en veiligheid van zorg. De commissie verricht voorbereidende werkzaamheden voor de besluitvorming van de RvT. Binnen de reikwijdte van haar verantwoordelijkheden kan zij elke vorm van informatie die nodig is, inwinnen bij de RvB. Indien de commissie het nodig acht bij andere (sleutel)functionarissen uit de organisatie rechtstreeks informatie te verkrijgen, pleegt zij daarover eerst overleg met de RvB. 

De commissie wil bij uitstek geen papieren commissie zijn. Natuurlijk praten zij aan de hand van rapportages over de audits, de klachten, de meldingen enz. Maar nog meer is deze commissie geïnteresseerd in gesprekken met cliënten en medewerkers over de dagelijks ervaren kwaliteit en veiligheid. 

Contact met de Raad van Toezicht
Via e-mail: rvt@ribwavv.nl.