Zorg voor specifieke doelgroepen

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei biedt ook begeleiding in beschermende woonvormen aan mensen met een psychiatrische diagnose in combinatie met een andere diagnose (bijvoorbeeld ASS, NAH, Korsakov) of een bijzondere fase in hun leven (bijvoorbeeld ouderen, daklozen, asielzoekers), waardoor hun zorgvraag specifiek is geworden.

Mensen met het syndroom van Korsakov


Deze mensen hebben, meestal door chronisch alcoholmisbruik, een geheugenstoornis, met name in het kortetermijngeheugen. Daarom hebben zij extra begeleiding nodig bij het leren wonen, leven en het opbouwen van sociale contacten in een niet bekende omgeving. Daarnaast hebben zij behoefte aan veel herhaling en een veilige omgeving.

Mensen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS)


Mensen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) hebben problemen met het verwerken van informatie. Het ontbreekt hen vaak aan inlevingsvermogen en inzicht in eigen en andermans emoties. Door deze beperking hebben zij begeleiding en structuur nodig in hun dagelijks leven. Vaak gaat het om het structureren van de dag en de week. RIBW AVV biedt zowel groepswoningen aan als eenpersoons woonvormen. Het gaat veelal om een gestructureerde woon- en leefomgeving waar cliënten zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen op weg naar zelfstandigheid.

Ouderen met verzorgingsbehoefte (Beschermende Woonvormen Plus)


Psychisch kwetsbare ouderen (50+) met lichamelijke beperkingen en mobiliteitsproblemen kunnen terecht in verschillende RIBW-regio’s. De woonvoorziening is niet bestemd voor dementerende ouderen, mensen die bedlegerig zijn of verpleeghuiszorg nodig hebben.

Asielzoekers met psychiatrische problemen


Asielzoekers zijn vluchtelingen zonder status of met een tijdelijke status, dat wil zeggen dat zij nog in een procedure zitten en nog geen toestemming hebben gekregen om definitief in Nederland te blijven. Dit brengt specifieke problemen met zich mee.

Mensen uit het forensisch psychiatrisch circuit


Deze mensen hebben door psychiatrische problemen een delict gepleegd en zijn daarvoor veroordeeld door een rechter. De rechter heeft een straf en/of maatregel opgelegd. De overgang van een forensisch psychiatrische afdeling of ziekenhuis (na behandeling) naar zelfstandig wonen is voor een aanzienlijk deel van deze mensen te groot. Eigenlijk hebben zij (tijdelijk) woonvoorziening nodig die hen begeleidt naar een zo zelfstandig mogelijke situatie op het gebied van wonen, werk, participatie en sociale contacten. RIBW AVV heeft samenwerkingsafspraken gemaakt met de Forensisch Psychiatrische Afdeling Kompas van Pro Persona en met Groot Batelaar over de manier van begeleiding.

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)


Deze mensen hebben langdurige of tijdelijke begeleiding nodig als gevolg van psychiatrische aandoeningen in combinatie met NAH. Ze kunnen niet meer wonen en werken zoals ze dat ooit wel konden. Ook sociale relaties aangaan en vrijetijdsbesteding vinden is lastig. RIBW AVV biedt beschermende woonvormen en begeleidt deze mensen bij het vinden van een nieuw evenwicht. Het motto hierbij is: ‘de eigen mogelijkheden benutten en het onmogelijke stutten’.

RIBW AVV werkt intensief samen met verschillende organisaties zoals het centrum voor gedragsneurologie en neuropsychiatrie ‘De Winkler Kliniek’ en de polikliniek ‘Thalamus’ van Pro Persona te Wolfheze, de NAH-kliniek van het revalidatiecentrum Groot Klimmendaal en diverse andere zorginstellingen.

Mensen met een combinatie van behandel- en begeleidingsvragen 


Cliënten die na een verblijf in een psychiatrische kliniek terug willen keren in de maatschappij, kunnen ondersteund worden door deWaard. Woonvoorziening deWaard is een voorziening voor kortdurend verblijf, voor mensen die hun leven buiten de psychiatrische kliniek willen opbouwen, maar voor wie de terugkeer naar hun woonsituatie een te grote stap is om zelfstandig te zetten. De intensieve behandeling richt zich op rehabilitatie en begeleiding. De verblijfsduur in de woonvoorziening is 3 tot 6 maanden.

Anders Wonen


Mensen met grote leefproblemen bieden we een woonplek onder de naam Anders Wonen’. Het gaat om een kleine groep mensen die moeilijk met andere mensen kan samenwonen. Anders Wonen stelt eenvoudige woonunits beschikbaar. De woonunits voor deze mensen staan in een rustige woonomgeving op een afgelegen plek. De bewoners staan onder begeleiding van RIBW AVV. Zij zijn hier anderen niet tot last en kunnen rustig leven.

Housing First


Voor mensen die lang dak- of thuisloos zijn geweest is de overgang van een zwervend bestaan naar een ‘burgerbestaan’ niet makkelijk te maken. Volgens het principe van ‘Housing First’ krijgen mensen uit het dak- of thuislozencircuit direct een zelfstandige woning aangeboden. RIBW AVV verzorgt de begeleiding, die is gericht op participatie in de maatschappij en behoud van de ‘eigen woning’. Begeleiding kan op alle levensgebieden plaatsvinden. In dit project werkt RIBW AVV nauw samen met onder andere de gemeente Arnhem, Vivare, politie, Pro Persona en VGGM.

Doven en slechthorenden


Doven en slechthorenden die behoefte hebben aan begeleiding aan huis kunnen die in Ede krijgen van begeleiders die zijn opgeleid om met doven en slechthorenden te communiceren. De persoonlijk begeleider komt regelmatig langs en helpt zo nodig met praktische zaken. ’s Nachts is altijd een medewerker telefonisch bereikbaar via een horende derde. Ook is het mogelijk om via de computer (mail) of fax te communiceren. 

U komt in aanmerking voor begeleiding als u voldoet aan de volgende drie voorwaarden:

  1. U heeft psychiatrische of ernstige psychosociale problemen.
  2. U bent 18 jaar of ouder.
  3. U bent doof of ernstig slechthorend.

De begeleider kan steun bieden bij het aanleren van praktische en sociale vaardigheden. Het kan dan gaan om hulp bij persoonlijke verzorging of huishoudelijk werk, zoals koken. Ook bij de omgang met geld, het invullen van formulieren of het onderhouden van relaties met medecliënten kunt  u hulp krijgen.

Meer weten?


Neem dan contact met ons op.