Verklaring over privacy en cookies op de website van RIBW AVV

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei (RIBW AVV) respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, en conform de privacywetgeving, wordt behandeld. Deze privacyverklaring gaat over de gegevensverwerking in het kader van onze website.

Verwerking van persoonsgegevens
RIBW AVV verwerkt persoonsgegevens in het kader van deze website, bijvoorbeeld als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt. Hierbij is het mogelijk dat u bepaalde gegevens van uzelf dient te verstrekken en/of op eigen initiatief verstrekt. Deze gegevens worden door RIBW AVV uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Uw gegevens worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden
RIBW AVV deelt persoonsgegevens slechts met derden indien u hier toestemming voor geeft, als dat nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u, of vanuit wettelijke verplichting. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere door het afsluiten van een verwerkersovereenkomst voor dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Klikgedrag en cookies
Op deze website worden bezoekgegevens bijgehouden. RIBW AVV maakt hiervoor gebruik van Google Analytics. Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google om in te zien hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt niet meegegeven.

Links naar derden/Links naar website RIBW AVV
Links naar en content van derden vallen in principe buiten de controle door RIBW AVV. Wij zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en/of het privacybeleid van externe websites. Linken naar pagina’s van RIBW AVV is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat RIBW AVV toestemming heeft verleend waar dat niet het geval is.

Veiligheid
RIBW AVV stelt alles in het werk om haar systemen goed te beveiligen. Wij nemen daartoe passende technische en organisatorische maatregelen. Personen die namens RIBW AVV toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. RIBW AVV verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van partijen die namens haar gegevens verwerken en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Uw rechten
U heeft het recht op inzage, correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u aangeven dat u bezwaar maakt tegen de verwerking van de persoonsgegevens of ons verzoeken u uw persoonsgegevens die wij digitaal verwerken in digitale vorm beschikbaar te stellen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, kunt u de toestemming te allen tijde intrekken.

Functionaris Gegevensbescherming
RIBW AVV heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld in de persoon van Erik Reek. De FG adviseert RIBW AVV op het gebied van de naleving van de privacywetgeving en houdt hier toezicht op. Daarnaast assisteert de FG RIBW AVV bij eventuele datalekken.

Naast een Functionaris Gegevensbescherming hebben wij een medewerker aangesteld die in het bijzonder belast is met vragen en vraagstukken op het gebied van privacy en informatieveiligheid, de zogenoemde security officer. Dit is Martijn Loo. Voor contact met de FG en/of de security officer, kun je mailen naar: privacy@ribwavv.nl.

Vragen en contactgegevens
U kunt altijd aan RIBW AVV vragen welke gegevens van u verwerkt worden. Wilt u uw gegevens controleren of corrigeren of heeft u bezwaar tegen verwerking van uw gegevens door RIBW AVV, neem dan contact met ons op:

RIBW AVV
Velperweg 11
6824 BC Arnhem
Telefoonnummer: 026 442 4236
E-mail-adres: privacy@ribwavv.nl.

RIBW AVV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.