Personen met verward gedrag: Ede maakt beleid

Per 1 oktober 2018 moeten gemeenten een lokale sluitende aanpak hebben voor de doelgroep verwarde personen. Een medewerker van RIBW AVV is als procescoördinator gedetacheerd bij de gemeente Ede.

Het vraagstuk van personen met verward gedrag is van alle tijden. De laatste jaren is het onderwerp regelmatig in de media, vaak naar aanleiding van overlastgevende incidenten. Gemeenten kregen van het ministerie van VWS, ministerie van V&J en VNG een opdracht: per 1 oktober 2018 is er een sluitende aanpak voor verwarde personen. Dit moet leiden tot betere opvang, zorg en ondersteuning voor mensen die verward gedrag vertonen. Veel gemeenten kiezen ervoor om een lokale zorg- en veiligheidsstructuur neer te zetten voor kwetsbare inwoners, waaronder personen met verward gedrag.  

Een voorbeeld uit de praktijk: gemeente Ede
Bij mensen die verward gedrag vertonen is veelal sprake van psychiatrische problematiek. In een aantal gevallen in combinatie met een verslaving. Ook dementerende ouderen vallen onder de doelgroep. Het zijn mensen die de grip op hun leven dreigen te verliezen. Zij kunnen daardoor soms een gevaar voor zichzelf en/of hun omgeving worden.

“Gemeenten hebben een taak ten aanzien van deze groep”

Ede wil voor de groep passende hulp organiseren en eventueel bijkomende overlast verminderen, maar dat is niet eenvoudig. Vanuit de RIBW Arnhem & Veluwe Vallei is een procescoördinator gedetacheerd bij de gemeente Ede. De RIBW biedt specialistische begeleiding bij wonen, werken en leven aan volwassenen en jongeren vanaf elf jaar met een psychiatrische aandoening of ernstige psychosociale problemen. Zo kunnen ze toch meedoen in de samenleving. Gemeenten hebben een taak ten aanzien van deze groep. 

Er is geïnventariseerd hoe groot de doelgroep is. Voor Ede gaat het naar schatting om zo’n 60 personen die geregeld verward gedrag vertonen. Er wordt actief samengewerkt met maatschappelijke partners. Niet alleen de politie is een partner, maar bijvoorbeeld ook de Sociaal Teams en de Woningbouwvereniging. “Want iemand die de hele nacht op een verwarmingsbuis tikt en dat overdag ontkent, is niet bekend bij de politie, maar kan eventueel wel tot de doelgroep behoren. Als het gaat om dak- en thuislozen, schakel ik geregeld met VGGM.”

“Naast het algemene beleid is er veel ruimte voor maatwerk”

De procescoördinator waarborgt de stroomlijn in de processen rondom verwarde personen. Hij benadrukt dat optrekken met maatschappelijke partners belangrijk is voor de gemeente. “Naast het algemene beleid is er veel ruimte voor maatwerk per casus. De procescoördinator werkt veel samen met maatschappelijke partners om gezamenlijk tot een plan van aanpak te komen voor een cliënt. Als een partij nog niet bij de hulpverlening betrokken is, maar voor de cliënt wel van waarde kan zijn, zorgt de procescoördinator ervoor dat ze erbij betrokken wordt.

Met een praktijkvoorbeeld schetst de procescoördinator hoe de gemeente Ede samenwerkt met maatschappelijke partners. “Vaak heeft de doelgroep geen dagbesteding. Zo was er een jongeman die in het centrum van Ede veel op straat rondhing en door zijn verwarde gedrag ook regelmatig in contact kwam met de politie. Dat terwijl hij wel graag wilde werken. De gemeente heeft hem aan een dagbestedingsplek geholpen, een oplossing gevonden voor het vervoer en zijn eigen bijdrage. Het UWV denkt als maatschappelijke partner mee en gaat een deel van de lasopleiding voor de jongen betalen. Die heeft nu een dagbesteding en hangt niet meer rond in het centrum.”

“Andere gemeenten zijn enthousiast over deze aanpak", aldus de procescoördinator.
“We helpen in Ede namelijk niet alleen de verwarde personen, maar ook de samenleving en hopen het aantal meldingen van overlast zo terug te dringen.”

Uit: https://gezondheid.ccreader.nl/ van Veiligheids- en gezondheidsregio Midden Gelderland.