Raad van Toezicht (twee leden)

Regio Arnhem Centrum

Direct solliciteren

Solliciteren kan tot 28-02-2021

Voor de RIBW Arnhem & Veluwe Vallei wordt gezocht naar twee nieuwe leden voor de raad van toezicht. Specifiek zijn wij op zoek naar kandidaten die zich herkennen in de onderstaande profielen:

Toezichthouder met financiële expertise:

 • gedegen financiële achtergrond, zowel qua opleiding als ervaring (bijvoorbeeld als RC/RA);
 • kenmerkt zich als 'ondernemende CFO' met gevoel voor business cases en het (durven) nemen van afgewogen besluiten;
 • kennis en kunde op het terrein van risicomanagement en compliance;
 • kennis van de complexe financiering van de sector (Wmo, Jeugdwet, Wlz, forensisch) of de flexibiliteit zich deze snel eigen te maken; 
 • begrijpt de financieringscyclus en verantwoordingsystematiek, en kan omgaan met de jaarlijkse onzekerheid van een RIBW (gemeentelijke financiering);
 • in staat overstijgend te denken en het financieel- en vastgoedbeleid te toetsen in relatie tot de strategische doelstellingen van RIBW AVV;
 • daarbij ook signaleren welke kansen er voor de organisatie zijn en de raad van bestuur daarover adviseren; 
 • ervaring met ICT en digitalisering;
 • gevoel voor de impact van investeringen en verandering op dit gebied voor een organisatie geldt als een pre.

Deze toezichthouder is beoogd voorzitter van de auditcommissie.

Toezichthouder met een ondernemende geest (marketing en strategische positionering):

 • gevoel voor strategische positionering, verandermanagement en communicatie;
 • ervaring opgedaan op het snijvlak van publiek en privaat is van toegevoegde waarde;
 • waarbij ook gevoel is voor de samenwerking met publieke partijen (zoals gemeenten);
 • is creatief, out-of-the-box en brengt aandacht voor innovatie mee;
 • ondernemend met oog voor (inhoudelijke) kansen en ontwikkelingen voor de organisatie;
 • is bekend met de dynamiek en cultuur van het werkgebied van RIBW AVV, met een focus op Arnhem en omgeving.

Deze toezichthouder is beoogd lid van de commissie kwaliteit en veiligheid.

Samenstelling team raad van toezicht
In aanvulling op bovengenoemde profielkenmerken heeft de raad van toezicht bij haar samenstelling oog voor een goede mix van leden inzake gedragen bestuurlijke ervaring en specifieke expertkennis. In algemene zin zijn leden integraal verantwoordelijk (generalist), hebben maatschappelijke feeling en een stevig moreel kompas.

Daarnaast gaat de raad uit van diversiteit van de samenstelling (verhoudingen man/vrouw, leeftijd). Voor deze twee profielen zijn wij, gezien de samenstelling van de raad van toezicht, expliciet op zoek naar vrouwelijke kandidaten. Daarbij wordt gekozen voor de fit in het team en met de profielen naast toezichthoudende ervaring.

Algemeen profiel leden raad van toezicht
Leden van de raad van toezicht beschikken over academisch werk- en denkniveau, toezichthoudende ervaring of ervaring met specifieke expertise en hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Zij beschikken over een visie op het domein van de zorg en hebben voeling met het veld waarin RIBW AVV actief is. Zij leveren een concrete bijdrage vanuit hun individuele achtergrond en maatschappelijke bezigheden. De leden hebben het vermogen netwerken te onderhouden en constructief in te brengen. Kandidaten hebben een open en betrokken instelling en zijn daarop aanspreekbaar en reflectief.

Kandidaten zijn zich bewust van de ontwikkelingen in het domein van RIBW AVV (sociaal domein, Wlz, forensische zorg en jeugdwet). De leden van de raad van toezicht hebben zicht op het strategisch management van organisaties met inhoudelijk gedreven professionals en leveren een bijdrage aan de raad van toezicht vanuit het besef van de maatschappelijke opdracht van RIBW AVV. Vanuit karakter en ervaring kunnen omgaan met verandering, onzekerheid en dynamiek is vereist.

De basisprofielschets voor een lid raad van toezicht bevat de volgende aspecten:

 • affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;
 • het vermogen en de attitude om de raad van bestuur als klankbord terzijde te staan;
 • vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
 • onafhankelijk, in staat kritisch en constructief ook de gevoelige thema's bespreekbaar te maken;
 • durven te prikkelen en elkaar, met respect, uit te dagen;
 • oprecht geïnteresseerd en betrokken;
 • verbindend en sensitief op mens en proces;
 • evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • relevant netwerk en lokale verankering; 
 • voldoende beschikbaarheid (en flexibiliteit), circa acht reguliere vergaderingen per jaar en in voorkomende gevallen extra vergaderingen/bijeenkomsten;
 • (neven)functie(s) niet conflicterend met de positie en doelstelling van RIBW AVV.

Rol en samenstelling raad van toezicht
De raad van toezicht hanteert de uitgangspunten van de zorgbrede governancecode (lid NVTZ). De raad van toezicht adviseert en houdt toezicht op de raad van bestuur, vervult
de werkgeversrol voor de raad van bestuur en brengt kennis, deskundigheid en maatschappelijke contacten in.
De eenhoofdige raad van bestuur (mevrouw Hillegonde van den Berg) is statutair eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie en hiermee
onder meer verantwoordelijk voor het opstellen en de realisatie van de strategische doelstellingen, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten.

De huidige raad van toezicht wordt gevormd door:

 • dhr. A.W. (Allert) de Geus, voorzitter
 • dhr. D. (Dick) ten Brinke
 • dhr. J. (Joost) Walraven
 • mevr. A.J. (Anja) Stunnenberg (aftredend medio 2021)
 • vacante positie

Algemene taken raad van toezicht
De raad van toezicht heeft tot taak het houden van integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen de RIBW AVV. De raad van toezicht wordt in zijn geheel betrokken bij het strategisch beleid, de positie van RIBW AVV in de regio en binnen het landelijk netwerk en samenwerkingsverbanden met andere organisaties. De relatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur kenmerkt zich door een constructieve, positieve en transparante houding.

De raad van toezicht bewaakt:
- realisatie van de (statutaire) doelstellingen van de organisatie;
- strategie (kompas voor de toekomst 2021-2025) en de risico's verbonden aan de activiteiten van de organisatie;
- opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- financiële verslaglegging;
- kwaliteit en veiligheid van zorg;
- naleving van wet- en regelgeving;
- verhouding met belanghebbenden;
- als organisatie op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichting;
- continuïteit van het bestuur van de organisatie.

Naast de rol van toezichthouder en werkgever geeft de raad van toezicht invulling aan zijn klankbordrol. Op basis van kennis en expertise zijn de leden raad van toezicht klankbord, verbinder en inspirator voor de raad van bestuur aangaande specifieke projecten en het strategisch beleid. De raad van toezicht heeft drie commissies ingericht waarbij telkens meerdere leden van de raad van toezicht betrokken zijn:

 • auditcommissie; wordt betrokken bij overleg inzake het opstellen/vaststellen van de jaarrekening en de begroting van RIBW AVV en andere financiële en interne bedrijfsvoeringszaken;
 • remuneratiecommissie; vervult de werkgeversrol;
 • commissie kwaliteit en veiligheid; wordt betrokken bij het kwaliteits- en veiligheidsbeleid van RIBW AVV alsmede bij vraagstukken rondom zorg- en begeleidingsinhoudelijke ontwikkeling en ethisch handelen.

De raad van toezicht stelt de drie waarden uit het programma Goed Toezicht van de NVTZ
centraal:

 • begin goed voorbereid aan de taak van toezichthouder;
 • wees open over waar de raad van toezicht mee bezig is;
 • blijf ontwikkelen en reflecteren.

Een delegatie van de raad van toezicht neemt jaarlijks deel aan de ‘artikel 24 vergadering’, de vergadering van de raad van bestuur en ondernemingsraad waarin de grote lijnen van de organisatie besproken worden. Minstens eenmaal per jaar sluit een delegatie van de raad van toezicht aan bij een vergadering van de cliëntenraad.

De raad van toezicht komt circa tien maal per jaar bijeen (reguliere vergaderingen en commissiebijeenkomsten), naast aanvullende bijeenkomsten met de medezeggenschapsorganen, tweede echelon en werkbezoek aan locaties. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht het eigen functioneren.

 

Organisatie RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

Ambitie: De kracht van verbinding
De, landelijke, vraag naar GGZ-hulp neemt toe. Vergrijzing en een meer complexe samenleving spelen hierbij een belangrijke rol. Door een beperkte behandelcapaciteit en beschermd wonen (BW) neemt het risico op langere wachttijden toe met als gevolg: meer verwarde personen op straat, crisismeldingen en dwangopnames. Ook neemt de financiële druk toe door bezuinigingen bij gemeenten en (oneigenlijke) concurrentie. Hierdoor wordt de urgentie (en de bereidheid) groter om te komen tot nieuwe regionale samenwerkingsvormen. De RIBW AVV heeft de ambitie om, met oog voor de sociale samenhang in wijken en de balans tussen draagkracht en draaglast, een voortrekkersrol in te nemen in samenwerken. Voor en (vooral) met cliënten en partners. En met aandacht voor innovaties en ontwikkelingen door creatief te investeren en een platform te bieden voor de zorg en begeleiding van de toekomst.

Samen werken aan meer levensgeluk: dat is het 'kompas voor de toekomst 2021-2025'. hierbij is de missie: 'We begeleiden mensen met een psychische kwetsbaarheid op hun weg naar (meer) levensgeluk. Bij wonen, leren, leven en werken. Op het moment dat hun leven op meerdere gebieden is ontwricht'.

RIBW AVV begeleidt jongeren, volwassenen en ouderen bij wonen, leven, leren en werken. Zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving, bij voorkeur thuis. Met een GGZ-bril, kennis en expertise onderscheidt RIBW AVV zich als specialist in het bieden van herstelgerichte begeleiding. Zoveel mogelijk met bewezen effectieve methodieken. De begeleiding is gericht op hoop en perspectief. RIBW AVV ondersteunt cliënten in het (leren) leven met hun psychische kwetsbaarheid en om weer grip te krijgen op het leven. Zodat zij het op hun eigen manier vorm kunnen geven. Met (zelf)vertrouwen en hernieuwde levenslust.
De begeleiding is gericht op het versterken van de eigen kracht; cliënten hebben zelf de regie in handen, met waar nodig professionele ondersteuning.

De visie, naar de toekomst, van RIBW AVV is dat ieder mens ertoe doet, zich thuis voelt
in de eigen omgeving en vanuit eigen talenten en mogelijkheden bijdraagt aan de samenleving. De vier kernwaarden zijn zelf, samen, nabij en initiatiefrijk.

Op weg naar het waarmaken van de missie en visie in 2025 heeft RIBW AVV de volgende speerpunten in het beleid gedefinieerd:

 • vakmanschap maakt het verschil: onder andere inzetten op het vanzelfsprekend maken van cliëntparticipatie, blijven ontwikkelen en toepassen van (bewezen) effectieve methodieken, intervisie en reflectie in de behandeling en het blijven investeren in opleidingen, onderzoek en innovatie en inzicht in cliënttevredenheid;
 • focus op samenwerken en verbinden in de wijk: onder andere door het initiëren en stimuleren van samenwerking in de keten (eerstelijn, VVT en GGZ en verslavings-zorg), netwerkgericht werken met casusregie en een goede buur te zijn in de wijken;
 • aantrekkelijk werkgever zijn en blijven; door oog te hebben voor talent, zelforganisatie te stimuleren en te borgen en nog meer te investeren in relaties met opleidingsinstituten;
 • wendbare organisatie gericht op de bedoeling; een platte organisatie, vanuit zelforganisatie, efficiënt ingericht. Met oog voor innovatie en digitalisering waar dat kan en oog voor de menselijke maat waar dat moet. Ook wordt geïnvesteerd in eigentijdse huisvesting en het spreiden van de financiering/aantal financiers om minder kwetsbaar en afhankelijk te zijn.

Kerngetallen en organisatiestructuur
Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Arnhem & Veluwe Vallei (RIBW AVV) biedt specialistische begeleiding aan volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar met een psychiatrische aandoening of ernstige psychosociale problemen bij het wonen, werken en leven. RIBW AVV is een regionale instelling met als zorgdoel: cliënten weer grip te laten krijgen op hun leven, een plek te vinden in de maatschappij door middel van participatie, begeleiding en veilige opvang. De overkoepelende organisatie (branchevereniging) is Valente (voorheen RIBW Alliantie). Hierin participeren alle Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW) in Nederland.

RIBW AVV helpt met circa 600 medewerkers en circa 100 vrijwilligers bijna 2.200 cliënten in de regio Arnhem en Veluwe Vallei. Er zijn circa 520 plaatsen voor beschermd wonen en circa 1.700 cliënten voor ambulante begeleiding. De medewerkers hebben 74.810 ambulante contacten per jaar. De omzet bedraagt circa € 40 miljoen.

Het zorggebied van RIBW AVV omvat 14 regio's in de gemeente Arnhem en een groot deel van het valleigebied. De begeleidingsteams zijn te onderscheiden in regio’s, volwassenen, jeugd/jongvolwassenen en de Specials (Housing first, zorgbemiddeling, IPS, Kunstportaal, buurtcirkels, BW+). De teams ontvangen integraal leiding van de regiomanager. In totaal zijn er zes regiomanagers die zich ontfermen over de (zelforganiserende) teams.

Voor meer informatie over de organisatie: www.ribwavv.nl.

Contact en voorwaarden
RIBW AVV laat zich in deze procedure begeleiden door Gerald Knol en Robin van der Harst van Holtrop Ravesloot (telefoon 020 - 6470201). Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) uiterlijk 28 februari 2021 te sturen naar reacties@holtropravesloot.nl

Interesse

Solliciteer dan via onderstaande knop. Sonja of Jeanette stuurt je zo spoedig mogelijk een reactie
(let op! kan mogelijk in je spambox terecht komen)

Direct solliciteren

Wat kun je van ons verwachten?

Werken bij een organisatie waar eigen regie voor cliënten én medewerkers voorop staat en waarbij ieders kwaliteit gezien en benut wordt.

Je arbeidsvoorwaarden en salaris zijn conform de CAO voor GGZ. Daarnaast bieden we uitgebreide interne scholingsmogelijkheden.

Volop mogelijkheid om je verder te ontwikkelen tot dé herstelondersteunende specialist.

Samenwerking in een zelforganiserend team. Je wordt hierbij ondersteund door een teamcoach en regiomanager.